Veldnorm Evenementenzorgverlening

Een alweer in 2019 door het werkveld zelf aangedragen en alom onderschreven norm, waarop in de tussenliggende jaren onze MFFA® Europe cursusboeken, cursusinhoud en cursusduur is afgestemd en hier derhalve voor de doelgroep Eerste Hulpverleners uitstekend en volledig aan voldoet!

Hoezo is er dan kennelijk zo’n verwarring en onduidelijkheid in NL - EHBO land over het nu nog wél of juist niet meer ingezet kunnen worden bij Evenementen op basis van de gangbare EHBO brevetten / diploma’s en/of certificaten? Daar kunnen wij kort en duidelijk in zijn : dat kan NIET meer!

Enerzijds wordt die verwarring veroorzaakt door tussentijdse wijziging in de gebruikte terminologie, wat het er niet duidelijker op maakt en anderzijds zoals helaas wel vaker : de uitingen op de sociale media van inzenders die er allemaal wat van vinden, maar kennelijk de relevante Veldnorm bijlage niet kunnen (!) of niet willen (?) vinden.

Wij bemoeien ons qua cursusaanbod nooit met de professionele zorgverleners en de opleidingen die daarvoor beschikbaar zijn. Dat zijn namelijk de professionele zorgverleners / zorgprofessionals die hun eigen beroepsopleidingscentra hebben. (zie Veldnorm Schema pag.18 / 4.1 Zorgniveaus).

Wij zijn uiteraard wel actief op het terrein van de Eerste Hulpverleners. Dat betreft in zeer logische opeenvolging : EHBO Basis, EHBO Plus en Assistentie Spoedzorg. In AL DIE cursussen en bijbehorende examens gaat het om Eerste Hulpverlener niveau ’s en nooit om de zorgverleners/zorgprofessionals!

In de Veldnorm wordt t.a.v. het level EHBO Basis gemeld dat diteen geldig EHBO diploma moet zijn dat voldoet aan de criteria uit de bijlage 8.1. De recent gepubliceerde nieuwe Nederlandse EHBO richtlijnen (die hier en daar niet kloppen) lijken daar trouwens ook heel erg op. Waarbij het woordje ‘geldig’ natuurlijk (misschien helaas?)niet slaat op de lesstof, opleidingsorganisatie of cursusduur, maar de geldigheidsduur van het certificaat. Duidelijker dan dit kan het echt niet!

Ons cursusboek Eerste Hulpverlener Allround bevat alle noodzakelijke lesstof die gerelateerd is aan de in bijlage 8.1. van de Veldnorm specifiek benoemde competenties. Die voorbereiding qua cursus, lesuren en boekinhoud geeft bij met goed gevolg afleggen van de zowel praktische als theoretische onafhankelijke examinering, recht op het Certificaat Evenementenhulpverlener Categorie 1.

Mede daarom is onze cursus EHV Allround de voorbije jaren sterk uitgebreid qua lesstof en skills en beslaat ons boek inmiddels 338 pagina’s (A-4 formaat). Waarbij dus alle vereiste competenties van bijlage 8.1. ruimschoots aan bod komen en het Evenementenhulpverlener Cat. 1 certificaat op basis van de MFFA® Europe cursus (bij het behalen van het onafhankelijke examen) daar wél aan voldoet.

Het zou toch uitermate vreemd zijn als de gangbare lesstof en de cursusduur niet worden uitgebreid terwijl er veel meer kennis en skills eigen moeten worden gemaakt ? Het zou ook zeer merkwaardig zijn indien de Inspectie dan akkoord zou (moeten) gaan met de huidige, niet uitgebreide versie van de gangbare EHBO diploma’s. Want je moet het toch niet alleen weten, maar natuurlijk ook kunnen. DAT was en is nu juist a priori de opzet en winst van de Veldnorm!

Evenementenhulpverlening Categorie 2 beslaat bij ons de lesstof die is verdeeld over TWEE MFFA® Europe cursusboeken en dat zijn Sport-Medic en Event-Medic. Hier komen alle skills aan bod die te maken hebben met het level EHBO-PLUS. Ietwat verwarrend staat er in de Veldnorm nu vermeld dat dit gaat om Zorgniveau Evenementen Eerste Hulp. Wij houden het liever en ons inziens consequenter op het level EHBO plus. Want ook de BASIS-EHBO ’er wordt ingezet als Evenementenhulpverlener! Op onze website lees je daar veel meer over bij onze cursusboeken. Na deze cursus en de behaalde onafhankelijke examinering heb je recht op het certificaat Evenementenhulpverlener Categorie 2.

Evenementenhulpverlening Categorie 3 / Assistentie Spoedzorg is de kers op de taart voor de fanatieke en leergierige Eerstehulpverlener, die de vorige twee levels succesvol heeft behaald. Daarvoor gebruiken wij het cursusboek Trauma-Medic dat maar liefst 352 pagina’s (A-4) beslaat en natuurlijk veel dieper op de medische achtergronden en assistentie spoedzorg handelingen in gaat. Dit wordt altijd uitgevoerd in opdracht en onder auspiciën van een Zorgprofessional. En daarmee ben jij als Evenementenhulpverlener Cat.3 de getrainde en gewenste “extra handjes aan het bed”!

Dan gaat het verder natuurlijk om de (weerbarstige) praktijk van de Evenementen zelf. De Gemeente waar het Evenement is gepland geeft de vergunning af en vraagt voordien zo gewenst of noodzakelijk, uiteraard advies aan de GHOR/GGD in hun Veiligheidsregio. Dat advies wordt verstrekt op basis van de gangbare risico’s en ervaringen in relatie tot het Evenement en de Veldnorm vereisten, waarbij het laagst vereiste niveau, dat van Eerstehulpverlener BASIS is (Evenementenhulpverlener Cat 1.). Wat wordt aangetoond met het EHBO certificaat dat voldoet aan ALLE competenties uit bijlage 8.1 van de Veldnorm Evenementenzorgverlening!

Tijdens het Evenement zelf kan de GHOR/GGD uiteraard een schouwing uitvoeren ten aanzien van de vereiste medische voorzieningen. Maar die gaan daar NIET op handhaven of boetes voor uitdelen, want dat is een taak voor de Gemeente en/of de Politie en/of Handhavers.

Is het een “zwaarder” Evenement qua risico’s op sportletsels, negatieve gevolgen van overmatig genotsmiddelen gebruik, hogere snelheid, obstakels met kans op vallen.. etc. Dan zullen er naast het aantal EHBO Basis level Eerste Hulpverleners, natuurlijk ook een aantal Eerste Hulpverleners met het level EHBO Plus aanwezig moeten zijn. (=Evenementenhulpverlening Cat 2.)

Temeer daar we de risico’s, gevaren en gevolgschade voor bezoekers bij deelname door m.n. het weer, terrein en/of de organisatie bij Evenementen zoals bij : Dance Valley (2001), de 4- Daagse van Nijmegen (2006), het Vlotdrama te Eibergen (2007), Sunset Grooves (2009), de Zwarte Cross (2011), het Dam-tot-Dam loop drama (2016) , Lakedance (2016), Pink Pop Festival (2018), het Monstertruck drama te Haaksbergen (2020) en vele anderen, natuurlijk zoveel mogelijk willen voorkomen!

Dat impliceert dus de logische uitbouw van de competenties die zijn aangeleerd bij de EHBO Basis cursus tot Evenementenhulpverlener Categorie.1. Zaken als communicatie, oriëntatie, teamwork, het herkennen van - en Eerste Hulp verlenen bij de nadelige gezondheidsverschijnselen door overdadig genotsmiddelen gebruik, het toepassen van basale spalktechnieken,……. staan daarbij centraal. Het gaat daarbij om EHBSO in de ruimste zin van het woord en alles wat te maken heeft met Alcohol & Drugs , Communicatie en Crowd management (in het gangbare spraakgebruik : de Festival EHBO).

Recente publicaties melden positieve coaching pilot ’s door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ wat onder het Min. van VWS resulteert). Hun Toetsingskader onder de titel Toezicht kwaliteit van Evenementenzorg (pdf) bevat bij 3.1.2. helaas een foutieve ‘knip-plak’ activiteit. Want daar staat foutief vermeld : ‘Alle Eerstehulpverleners hebben tenminste een geldig diploma of certificaat Basis Eerste Hulp’. Dat hebben wij natuurlijk ook, maar dat is niets meer of minder dan BLS-A en betreft
alleen de Levensreddende handelingen en toebehoren en dat volstaat uiteraard niet!

In de bijlage van IGJ wordt bij de begrippenlijst wederom helaas alleen weer gesproken over de Eerstehulpverlener en de diverse zorgniveaus zonder verwijzing naar bijlage 8.1. Als er momenteel zo’n weeffout in het Toetsingskader staat, geeft dat wellicht mede voeding aan de onrust? Het is dus wel zaak dat dit tussentijds nog wordt gecorrigeerd, omdat dit anders verwarring blijft veroorzaken en in het ergste geval, het meten met twee maten oplevert en resulteert in schijnveiligheid!

Heb je dit level aan opleidingen (nog) niet gevolgd en daarvoor geen certificaat behaald, dan ben je dus niet inzetbaar en moet je daar OF zelf tussentijds in bijgeschoold gaan worden, OF …. anderenvoor inhuren. Vanzelfsprekend kunnen cursisten van andere EHBO opleidingsorganisaties zonder problemen via onze MFFA® Europe Trainingscentra, lesmethode/cursusboeken hiertoe aanvullend getraind worden. Door zo’n aanvullend workshop aanbod te volgen, weet je dan zeker dat je na succesvolle afronding van het examen volledig aan alle criteria van de Veldnorm bijlage 8.1. voldoet.

Iedere MFFA® Europe cursist die de Eerste Hulpverlener Allround cursus heeft gevolgd en nadien de onafhankelijke examinering succesvol heeft doorlopen en afgerond, heeft het recht op het Certificaat Evenementenhulpverlening Categorie 1. Daarmee is tegelijkertijd aan een extra sollicitatiecriterium voldaan want, ze zijn daarmee binnen Nederland zowel in het Bewegingsonderwijs als in de Sport- , Cultuur- en / of Evenementensector inzetbaar.

Natuurlijk moet men dit bijhouden, door de bij ons verplichte herhalings­cursussen te volgen en zich (ter borging) te laten her-certificeren, door het afleggen van de jaarlijks vereiste onafhankelijke examens.

Relevante links:
http://www.evenementenz.org/downloads/VeldnormEvenementenzorg_Versie1.pdf
https://www.hetoranjekruis.nl/media/1426/nederlandse-eerste-hulp-richtlijnen-2021_def-3.pdf
https://www.igj.nl/publicaties/toetsingskaders/2022/03/29/toetsingskader-toezicht-kwaliteit-van-
evenementenzorg

https://www.eucito.eu/