Algemene Voorwaarden

Wij hanteren onze eigen algemene voorwaarden. Hier wijken wij enkel op expliciet schriftelijk verzoek per opdracht van af.

Deze algemene voorwaarden zullen steeds in PDF vorm per offerte worden meegestuurd, en zijn tevens te allen tijde als PDF document via deze pagina te downloaden.

Algemene Voorwaarden

Van: MFFA® Europe; Medic & Fire First Aid ® Europe , gevestigd te Mierlo en verder te noemen : Verkoper

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Verkoper: een persoon die handelt in de uitoefening van het bedrijf;
Koper: de wederpartij van verkoper;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen verkoper en koper. In geval van dienstverlening: de overeenkomst tot
dienstverlening. Licentie verstrekking: de overeenkomst tot gebruik van lesmaterialen en -methode als MFFA®
Europe Instructeur en/of MFFA® Europe Trainingscentrum.(TC)

Artikel 2 Algemeen
1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en iedere
overeenkomst tussen verkoper en koper waarop de verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door koper en verkoper tezamen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met verkoper, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Als dan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van verkoper en koper slechts gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van verkoper.
4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Verkoper en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien, en voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. De door verkoper gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende zeven dagen, tenzij anders aangegeven. Verkoper is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen zeven dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. Levertijden in offertes van de verkoper zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder facturatie-, verzend-, vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5. Verkoper is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper, bij voorkeur schriftelijk, binnen 7 dagen geschiedt.
6. Verkoper kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
7. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij verkoper anders aangeeft.
8. Een samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken of tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht of toekomstige opdrachten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
9. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
10. Reis- en verblijfkosten van de deelnemers aan een opleiding en/of training zijn voor eigen rekening en niet in het cursusgeld inbegrepen.
11. Cursisten van MFFA® Europe worden bij de inschrijving voor een cursus automatisch door het lesgevende MFFA® Europe Trainingscentrum aangemeld voor het examen indien de betreffende cursus afgerond wordt met een schriftelijk en/of een praktijk examen.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1. Verkoper zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft verkoper het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan verkoper aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan verkoper worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan verkoper zijn verstrekt, heeft verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.
4. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat verkoper is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor verkoper kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan verkoper de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien door verkoper of door verkoper ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een door koper aangewezen locatie, draagt koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Koper vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.
8. MFFA® Europe behoudt zich het recht voor:
- opleidingen en/of trainingen in samenspraak en na overleg met betrokkenen, te clusteren met één of meerdere bedrijven/instellingen;
- bij te veel inschrijvingen aanmelders niet te plaatsen;
- bij te weinig inschrijvingen een cursus af te gelasten;
- een aanmelding niet te accepteren indien de cursus voor de deelnemer(s) als ongeschikt wordt verondersteld.
9. Iedere cursist(e) dient zich te conformeren aan alle besluiten en maatregelen die MFFA® Europe in het algemeen heeft genomen. Indien een cursist(e) zich tijdens de lessen misdraagt, kan hem of haar door de MFFA® Europe docent verdere deelneming aan de les en de volgende lessen worden geweigerd.
10. Gedurende de lessen is het niet toegestaan om te eten, drinken en/of te roken (behoudens in de pauze) of een mobiele telefoon te bedienen/gebruiken.
11. Voor de opleidingen zijn geen medische toelatingseisen van kracht. Wel adviseert MFFA® Europe de deelnemers om zich medisch te laten keuren.

Artikel 5 Levering van goederen
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/winkel/magazijn van verkoper.
2. Indien levering geschiedt op basis van "Incoterms", zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende "Incoterms" van toepassing zijn.
3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
4. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
5. Indien de zaken nadien elders moeten worden bezorgd is verkoper gerechtigd eventuele extra bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
6. Indien verkoper gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
7. Indien verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper de verkoper schriftelijk in gebreke te stellen.
8. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
9. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan verkoper de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6.A. Contractduur; uitvoeringstermijn bij dienstverlening
1. De overeenkomst tussen verkoper en een koper wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de koper de verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6.B. Contract duur; uitvoeringstermijn bij Licentie overeenkomst
De Licentie overeenkomst tussen MFFA® Europe en de MFFA® Europe Trainingscentra en de daar werkzame MFFA® Europe Instructeurs die daar gebruik van willen maken is steeds geldig voor 1 kalenderjaar Gedurende het kalenderjaar moet het Trainingscentrum minimaal 2 MFFA® Europe cursussen hebben aangeboden en gerealiseerd en de Instructeur moet minimaal jaarlijks zelfstandig twee (2) MFFA® Europe cursussen hebben gegeven en de daarbij bijbehorende certificaten en pasjes hebben aangevraagd. De Licentie verlenging optie die wordt aangeboden vanuit MFFA® Europe, zelf, voor zowel het TC als de Instructeur, wordt in het laatste kwartaal van het lopende kalenderjaar verstuurd.

De kosten van de Licentie overeenkomst en Instructeur bijdrage moet uiterlijk in januari van het nieuwe kalenderjaar betaald zijn. Daarna ontvangt het TC en de Instructeur een MFFA® Europe certificaat voor dat nieuwe kalenderjaar.

Trainingscentra en/of Instructeurs die niet aan deze criteria voldoen worden uit het register geschrapt en kunnen geen gebruik meer maken van de Licentie en de daaruit voorkomende rechten en verplichtingen.

Trainingscentra en/of Instructeurs die hier op eigen initiatief niet meer aan willen voldoen, dienen zich uiterlijk in de maand November van het lopende kalenderjaar schriftelijk af te melden voor verlenging en worden dan uit het register geschrapt en kunnen na het aflopende kalenderjaar dan geen gebruik meer maken van de Licentie en de daaruit voorkomende rechten en verplichtingen. Er zijn twee (2) TC versies : Independent en Corporate.

In dat geval dienen alle door hen gebruikte MFFA® Europe website en sociale media uitingen en reclame uitingen van het Trainingscentrum en/of haar Instructeurs te worden verwijdert. Zodat expliciet duidelijk is dat zij geen relatie meer hebben met MFFA® Europe en zich dus ook niet als zodanig mogen profileren. Beelddragers dienen terstond aan MFFA® Europe te worden geretourneerd.

Een Independent (=zelfstandig) MFFA® Europe trainingscentrum mag niet optreden als verkapt uitzendbureau voor andere Independent Instructeurs.

Indien een Independent Instructeur met zijn bedrijf wordt ingehuurd door een marktpartij of ander MFFA® Europe TC dienen die lessen te worden verzorgd vanuit zijn/haar MFFA® Europe TC en dienen de cursisten ook via hem/haar het examen en bijbehorende certificaat en pasje aan te vragen c.q. nadien gecertificeerd te worden.

Een Instructeur moet altijd zijn verbonden aan een TC.

Eén MFFA® Europe Instructeur mag maximaal aan 12 cursisten tegelijkertijd ons cursusmateriaal aanbieden c.q. lesgeven. En gedurende speciale omstandigheden (vb. Covid-19 epidemie) dient dat aantal benedenwaarts te worden aangepast conform de regels die MFFA® Europe daarvoor heeft opgesteld. Iedere MFFA® Europe Instructeur dient tijdig en uiterlijk binnen de door MFFA® Europe gecommuniceerde tijdvakken de verplichte professionaliteit borging workshops te volgen zodra die zich aandienen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij Covid-19 proof inrichten en lesgeven en bij concrete lesstof wijzigingen. Het niet volgen daarvan heeft consequenties voor de lesgeefbevoegdheid want die wordt dan aangepast naar niet actief of volledig ingetrokken.

Iedere MFFA® Europe Instructeur heeft 1 x per 4 jaar de verplichting om een prof check te ondergaan. Daarbij dient te worden gedemonstreerd dat men alle noodzakelijk skills nog beheerst en in de juiste volgorde kan presenteren.

Iedere MFFA® Europe cursist dient bij aanvang van de cursus p.p. een nieuw cursusboek te verkrijgen. Dat is daarmee zijn / haar eigendom als zelfstudie, huiswerk en cursuspraktijk materiaal. Bij een herhalings­les dient de cursist geen nieuw boek aan te schaffen maar zijn eigen boek mee te nemen naar de herhalings­les. Indien het boek tussentijds is kwijtgeraakt dient wel een nieuw boek te worden aangeschaft.

Cursusboeken van MFFA® Europe zijn exclusieve, actuele en daarmee gedateerde en copyright © beschermde uitgaven en mogen niet via marktplaats of andere verkoopsites worden aangekocht of verkocht. Onze cursusboeken worden alleen via MFFA® Europe uitgeleverd aan geregistreerde MFFA® Europe Trainingscentra en zijn per definitie dus niet te koop in de vrije verkoop.

MFFA® Europe Instructeurs dienen bij aanvang van de les te controleren dat iedere cursist een eigen boek in zijn/haar bezit heeft en de cursist dient dit aan de binnenbladzijde van het voorkaft te signeren en van datum en eigen naam te voorzien. Na de les of aan het einde van de studie, neemt de cursist dus altijd zijn/haar eigen boek mee en dat is dus geen school of TC eigendom.

Zodra een cursist een boek heeft verkregen is daarmee ook aan hem/haar een recht verstrekt tot het mogen doen van een examen. Wordt dat examen niet gehaald of niet gedaan tijdens dat studiejaar of die studie, dan vervalt dit recht daarmee. Het recht blijft dus niet achter op het TC omdat de studenten inmiddels met zijn/haar boek van school is en het examen niet heeft behaald of gemaakt heeft, of wanneer er geen certificaat voor is afgegeven. Iedere Instructeur die een examen wil afnemen voor MFFA® Europe cursisten dient dit uiterlijk 3 weken voorafgaande aan de cursusdata via de email aan te vragen bij MFFA® Europe. Alle relevante cursist gegeven t.b.v. de certificatie dienen daarbij of een speciale dbase te worden ingevoerd. Dat zijn : voorletters, geslacht, voor- /achternaam , geb. datum en hun privé email adres. Het bedrijfs- of school email adres mag dus NIET worden gebruikt.

Iedere Instructeur dient bij die aanvraag de exacte data, tijdstippen en locatie van de les en/of het examen te benoemen. Slechts op de door hen zelf aangevraagde examentijdstippen worden beschikbare examens ‘online’ verstrekt. Voor of na die tijd is dat niet meer mogelijk. Iedere cursist krijgt daarbij een ander examen en dat bestaat meestal uit 30 M.C. vragen die dekkend zijn voor de stof en waar 3 antwoorden aanwezig zijn met slechts één correct antwoord. De uitslag wordt direct na het examen al kenbaar gemaakt. Alleen voor de cursisten die hun examen hebben behaald mag een certificatie aanvraag worden ingediend. Cursisten die niet slagen kunnen na enige tijd zelfstudie en extra oefenen een herkansing aanvragen. Dit proces verloopt identiek aan het reguliere aanvraagproces.
Iedere Instructeur en TC dienen de audit organisatie EUCITO ® wanneer noodzakelijk/gevraagd, toegang te verstrekken voor het steekproefsgewijs uit kunnen voeren van hun audits. Voor deze audits zijn per TC door MFFA® Europe één of meerdere SMART camera’s in bruikleen beschikbaar gesteld. Deze SMART camera’s dienen zowel gedurende de les als tijdens het examen te zijn aangesloten. Deze ‘online audits’ (dus GEEN proctoring) zullen steekproefsgewijs plaatsvinden en dat betreft dus het op afstand door EUCITO ® controleren, monitoren of surveilleren tijdens de les-/examensituatie. Hetgeen bij de MFFA® Europe lessen en de externe en onafhankelijke EUCITO ® examens en certificatie dus zowel de praktijk als de theorie lessen/examens betreft. Hiervan worden beslist geen opnames gemaakt. Deze ‘on line’ meekijk audit kan alleen plaatsvinden op aanvraag van de EUCITO ® auditer en pas NA de 2 factor authenticatie door de op de examenlocatie aanwezige docent/examinator. Wanneer een TC / Instructeur niet meer geregistreerd wenst te zijn en/of niet verlengd wordt, dient de SMART camera per omgaande aan MFFA® Europe te worden geretourneerd.


Een cursist van elders die wil deelnemen aan een herhalings­cursus onder de vlag van MFFA® Europe maar zelf nog niet bij MFFA® Europe geregistreerd staat dient een geldig certificaat te bezitten en ons cursusboek te kopen. Certificaten worden in principe naar het TC verstuurd en nooit naar de cursist. Zodra de digitale certificatie beschikbaar is (winter 2022) gaat dat voor de daaronder vallende cursussen, examens en certificaten voortaan wel rechtstreeks naar de cursist die dan via inlog op cursus.mffaerope.nl omgeving, zijn/haar eigen dossier kan openen waar dat certificaat beschikbaar staat. Daarom moet de Instructeur ALTIJD het privé email adres van de kandidaat invoeren en NOOIT dat van een school of bedrijf. Certificaten worden altijd naar het TC verstuurd en nooit naar de cursist.MFFA® Europe Trainingscentra en/of haar Instructeurs die zich tijdens de cursussen, examens, sociale media uitingen of anderszins onprofessioneel, nalatig of ongepast gedragen en/of uitlaten over MFFA® Europe en/of alles wat hiermee samenhangt, komen ook na afloop van het lopende kalenderjaar niet meer in aanmerking voor verlenging van hun Licentie.

MFFA® Europe Trainingscentra en/of haar Instructeurs, die zich naar mening van MFFA® Europe puur uit oogpunt van concurrentiebelang, marktwerking, informatie inwinning of vanuit enig strategisch belang bij haar wensen of lijken aan te sluiten, worden na het lopende kalenderjaar niet verlengd qua licentie, of krijgen maar beperkte licentierechten, of worden daarom niet (meer) geaccepteerd als MFFA® Europe Trainingscentrum.

Concrete voorbeelden daarvan zijn o.a. het zelden tot nooit inloggen op de dbase van MFFA® Europe, het zelden tot niet bestellen van cursusboeken, het zelden tot niet afnemen van examens en bijbehorende certificaten, het wel downloaden van strategisch belangrijke documenten over de methode of examens die vanuit MFFA® Europe worden verstrekt, het intussen wel volop cursussen en examens plannen en afnemen van con collega organisaties op dit terrein (zoals daar zijn Oranje Kruis, Rode Kruis, NIBHV, etc), het aantoonbare lidmaatschap van concurrerende les methodes en/of bedrijven, het gebruik van cursusmaterialen en/of methodes die van onze methode zijn afgeleid…etc.


Artikel 7 Monsters en modellen
1. Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 8 Onderzoek, reclames
1. De koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen vierentwintig uur na levering schriftelijk aan verkoper te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen zeven dagen na levering schriftelijk te worden gemeld.
3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper op de wijze zoals door hem aangegeven.

Artikel 9 Vergoedingen, prijs en kosten van goederen
1. Indien verkoper met koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is verkoper niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
2. Verkoper mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten, importeurkosten of verpakkingsmateriaal.
3. De door verkoper gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien verkoper met koper bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is verkoper niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
5. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan koper de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij
- de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de verkoper rustende verplichting ingevolge de wet
of
- indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 10 Honorarium bij dienstverlening
1. Verkoper en koper kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van verkoper, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
3. Het honorarium en de eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
5. Indien verkoper met koper een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is verkoper niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
6. Voorts is verkoper gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.
7. Bovendien mag verkoper het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan verkoper, dat in redelijkheid niet van verkoper mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Verkoper zal de koper in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Verkoper zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
8.Hetgeen ook van toepassing is indien de locatie bij aankomst niet aan de veiligheid- of inrichtingseisen voldoet waardoor de verkoper extra kosten moet maken of in het ergste geval de cursus niet kan laten plaatsvinden.
9.Instructeurs­cursussen mogen alleen worden verzorgd door en via MFFA® Europe zelf. Instructeur-Trainers die daarvoor zijn opgeleid en beschikbaar zijn kunnen daartoe worden uitgenodigd door MFFA® Europe. Instructeur-Trainers kunnen dit dus nooit op eigen houtje aanbieden of elkaar commercieel nadeel berokkenen.

Artikel 11 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen verkoper en koper tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal verkoper de koper hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast tarief of honorarium is overeengekomen zal verkoper daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief of honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal verkoper geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 12 Betaling
1. De betalingstermijn bedraagt tenzij anders schriftelijk overeengekomen 14 dagen na factuurdatum en betaling dient zonder aftrek en/of verrekening te geschieden.
2. Blijft betaling uit binnen voornoemde betalingstermijn of een andere schriftelijk overeengekomen termijn, dan is [debiteur] een rentevergoeding van 2% per kalendermaand vanaf datum verzuim verschuldigd, een gedeelte van een kalendermaand voor een volle gerekend. Telkens na afloop van een kalenderjaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
3. In afwijking van artikel 6:43 en 6:44 BW worden de door opdrachtgever gedane betalingen steeds toegerekend tot de oudste vordering. Betalingen strekken eerst in mindering op de (incasso)kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente, en ten slotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.. Indien geen tijdige (deel)betaling plaatsvindt, verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de gehele (restant)vordering direct opeisbaar. Medic & Fire First Aid Europe VOF kan te allen tijde vooruitbetaling of nadere zekerheid van de Opdrachtgever verlangen.
4. Indien Medic & Fire First Aid Europe VOF haar verplichtingen gedeeltelijk is nagekomen, is zij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs.
5. In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de wederpartij of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van wederpartij wordt uitgesproken, of wanneer er beslag ten laste van de wederpartij wordt gelegd, alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de wederpartij uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. [uw bedrijfsnaam] is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.
6. Verkoper kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Verkoper kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
7. Absentie van een cursist(e) tijdens de cursus ontheft de cursist(e) niet van de verplichting tot betaling. Verzuim van een of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het cursusgeld.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door verkoper geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van verkoper totdat alle navolgende verplichtingen uit alle met verkoper gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
5. Door verkoper geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
6. Voor het geval dat verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
7. Het auteursrecht en eigendomsrecht blijven van en bij MFFA® Europe

Artikel 14 Auteursrecht
1.Medic & Fire First Aid Europe besteedt veel zorg aan de inhoud en de vorm (lay-out) van haar platform om u teksten, tekeningen, foto's, films, grafische voorstellingen en andere elementen van een hoogstaande kwaliteit te kunnen aanbieden.
2.De site en zijn samenstellende elementen (teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafische voorstellingen en andere elementen die op de site voorkomen) zijn beschermd door intellectuele rechten, net als de logo's, merken en commerciële benamingen die door de Medic & Fire First Aid Europe gebruikt worden.
3.Daarom verbiedt Medic & Fire First Aid Europe elke bezoeker en gebruiker van haar site en platform om zonder haar voorafgaande expliciete schriftelijke toelating, de teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafische voorstellingen, logo's, merken, commerciële benamingen en andere elementen die op de site voorkomen, gedeeltelijk of in een via een elektronisch, mechanisch of ander procédé bewerkte vorm, te gebruiken, reproduceren, afficheren, publiek te maken, wijzigen, wissen, aan te passen, etc.

Artikel 15 Garantie van goederen
1. Verkoper garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper, van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan verkoper.
3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal verkoper de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van verkoper, vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper, zich reeds nu de vervangen zaak aan verkoper te retourneren en de eigendom aan verkoper te verschaffen.
4. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van verkoper, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
5. Indien de door verkoper verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.
6. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is verkoper niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
7. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de koper uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de koper is verkocht en geleverd.

Artikel 16 Buitengerechtelijke kosten
1. Indien opdrachtgever niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft betaald, wordt de vordering uit handen gegeven aan het Invorderingsbedrijf. Alle kosten vallende op de invordering komen ten laste van opdrachtgever. Vanaf datum verzuim is zij naast de hoofdsom immer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten bedraagt minimaal 15% van de totale openstaande hoofdsom inclusief BTW en rente, met een minimum van 450 euro, een en ander in afwijking van artikel 6:96 lid 5 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten en onverminderd het recht van Medic & Fire First Aid Europe VOF om een hoger bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten te vorderen indien zij aantoont deze te hebben gemaakt.
2. Indien Medic & Fire First Aid Europe VOF haar vordering in een gerechtelijke procedure (arbitrage en bindend advies daaronder begrepen) aanhangig heeft gemaakt, is Medic & Fire First Aid Europe VOF gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procesgemachtigden, alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en vastrecht, ook indien deze een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.
3. Deze vergoeding van de kosten zal steeds, zodra (interne of externe) juridische bijstand door Medic & Fire First Aid Europe VOF is ingeroepen, respectievelijk door Medic & Fire First Aid Europe VOF incasso maatregelen worden genomen, zonder dat enige nadere vorm van bewijs nodig is, in rekening worden gebracht en door Medic & Fire First Aid Europe VOF verschuldigd zijn.

Artikel 17 Onderzoek, reclames bij dienstverlening
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de koper binnen 8 dagen na ontdekking, dochuiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan verkoper. De in gebreke stelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat verkoper in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal verkoper de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de koper schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal verkoper slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 20.

Artikel 18 Opschorting en ontbinding
1.Verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper, de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
2. Voorts is verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Voorts is verkoper bevoegd tot ontbinding over te gaan indien koper niet jaarlijks minimaal 2 MFFA® Europe cursussen heeft aangeboden en bijbehorende examens heeft afgenomen zonder opzegtermijn of nadere reden.
4. Voorts is verkoper bevoegd tot ontbinding over te gaan indien koper niet Zelf 4-jaarlijks zijn/haar skill test (eigen vaardigheid) naar behoren uitvoert bij MFFA® Europe zonder opzegtermijn of nadere reden.
5. Voorts is verkoper bevoegd tot ontbinding over te gaan indien koper niet enkel verbonden is aan één of meerdere MFFA® Europe Trainingscentrum(s)
6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van verkoper op koper, onmiddellijk opeisbaar. Indien verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
7. Verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien verkoper aan koper bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is koper gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien koper deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien koper om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft verkoper het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op koper te verhalen.

Artikel 20 Opzegging bij dienstverlening
1. Verkoper en koper kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door koper, heeft verkoper recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan verkoper zijn toe te rekenen. Voorts is koper alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan koper.
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door verkoper, zal verkoper in overleg met koper zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan koper toerekenbaar zijn.
4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor verkoper extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan koper in rekening gebracht.
5. Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden, geadresseerde MFFA® Europe info op mfaeurope punt nl; Mierlo.
-Bij annulering tot 20 werkdagen (4 weken) voor aanvang van de cursus wordt 25 procent van het in de offerte of afgesproken cursusgeld inclusief BTW in rekening gebracht.
-Bij annulering binnen 10 werkdagen (2 weken) voor aanvang van de cursus wordt 50 procent van het in de offerte of afgesproken cursusgeld inclusief BTW in rekening gebracht.
-Bij annulering binnen 5 werkdagen (1 week) voor aanvang van de cursus wordt het volledige in de offerte of afgesproken cursusgeld inclusief BTW in rekening gebracht.
6. Annulering na aanvang van een cursus is op geen enkele wijze mogelijk en dient het volledige factuur- of afgesproken bedrag te worden voldaan.

Artikel 21 Aansprakelijkheid
1. Indien verkoper aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Indien door verkoper geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van verkoper jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
3. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
4. Verkoper is niet aansprakelijk voor de kosten, schade en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven en door daden, opzet, grove schuld, verwijtbaar handelen, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik en/of nalatigheden van koper, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door koper te werk zijn gesteld.
5. Indien verkoper aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst of opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 4500,00 (Zegge: vierduizendvijfhonderd euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van verkoper in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
6. In afwijking van hetgeen onder 5. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan verkoper toegerekend kan worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
9. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet/winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10. Voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten op internet kan M.F.F.A. ® Europe geen aansprakelijkheid aanvaarden.
11. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper of zijn ondergeschikten.

Artikel 22 Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 23 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoper worden daaronder begrepen.
3. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 24 Vrijwaringen
1. De koper vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien koper aan verkoper informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 25 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt verkoper zich de rechten en bevoegdheden voor die verkoper toekomen op grond van de Auteurswet en het Merkenrecht.
2. Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door verkoper tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van verkoper, ongeacht of deze aan koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
4. Alle door verkoper eventueel verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van verkoper worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Bij overtreding hiervan resulteert dit in een direct opeisbare boete van tweehonderdvijftigduizend euro.
5. Verkoper behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 26 Geheimhouding
1. Verkoper en koper zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader vanhun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, verkoper gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en verkoper zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is verkoper niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is koper niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 27 Niet-overname personeel
1. Koper zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met verkoper, medewerkers van verkoper of van ondernemingen waarop verkoper ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 28 Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Verkoper en koper zullen eerst dan een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of anderszins niet afdwingbaar is, blijven de overige bedingen onverminderd van kracht.

Artikel 29 Toepasselijk recht
1.De rechter te Eindhoven is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen die mochten ontstaan tussen de wederpartij en Medic & Fire First Aid Europe kennis te nemen. Medic & Fire First Aid Europe blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de wederpartij. Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag wordt expliciet geheel uitgesloten

Artikel 30 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn (nog) niet gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.