Bericht wetgeving EHV Gastouderschap van NIKTA

Om de kwaliteit van de gastouderopvang te garanderen stelt de overheid kwaliteitseisen. Alleen gastouders en gastouderbureaus die voldoen aan deze kwaliteitseisen worden opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

NIKTA en gastouderopvang

Bij gastouderopvang vindt er kinderopvang in een gezinssituatie plaats, na tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau. Een geregistreerde gastouder verzorgt de opvang op het eigen woonadres of op het adres van één van de ouders. Als de opvang bij de ouders plaatsheeft, kunnen daar ook kinderen van andere ouders worden opgevangen. Gastouderopvang is mogelijk tot de eerste dag van de maand waarin het kind naar het voortgezet onderwijs gaat.

Kwaliteit

Ouders die de zorg voor hun kinderen met gastouders delen, moeten kunnen vertrouwen op goede opvang. Ze leggen de lat hoog. Het gaat immers om hun kinderen, hun kostbaarste ‘bezit’.
Aan de basis van dat vertrouwen ligt de borging van kwaliteit. Enerzijds is die borging van kwaliteit verankerd in de wet (Wko) en dienen het gastouderbureau en gastouder hieraan goed uitvoering te geven (hierop wordt door de GGD gecontroleerd). Anderzijds is het aan het gastouderbureau en de gastouder om een goed pedagogisch beleid te ontwikkelen en uit te voeren.

Om de kwaliteit van de gastouderopvang te garanderen stelt de overheid kwaliteitseisen. Alleen gastouders en gastouderbureaus die voldoen aan deze kwaliteitseisen worden opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). En ouders komen alleen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als hun gastouderbureau (en ook de gastouder) is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Deskundigheidseisen gastouders

Als het gastouderbureau een aanvraag tot exploitatie voor de gastouder indient bij de gemeente, moet worden aangetoond dat de gastouder voldoet aan de deskundigheidseisen.

Ten aanzien van Eerste Hulp betekent dat:
De gastouder moet in het bezit zijn van een erkend en geldig certificaat op het gebied van Eerste Hulp. Sinds 2010 moeten alle gastouders beschikken over een EHBO-certificaat gericht op kinderen.

De minister wijst de certificaten aan die voldoen aan alle eisen. Alleen certificaten van organisaties die zelf geen cursussen aanbieden en die waarborgen dat hun certificaten aan kwaliteitsvereisten voldoen, kunnen door de Minister worden aangewezen. Zo wordt gegarandeerd dat gastouders voldoende kennis hebben om adequaat te kunnen handelen in situaties waarin eerste hulp is vereist.

Minister Asscher (SZW) wil samen met alle betrokken partijen uit de sector de Nederlandse kinderopvang een stevige impuls geven, zowel op het gebied van toegankelijkheid als op het gebied van kwaliteit. Daartoe is er het 'Akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang' (IKK) gesloten.

Per brief van 27 mei 2016 heeft de minister aan de Kamer laten weten wat zijn voorstellen zijn. Daarin is ook een EHBO-eis voor beroepskrachten opgenomen. Het betreft EHBO gericht op kinderen.

Voor wat betreft toegelaten persoonscertificaten heeft de minister inmiddels besloten volledig aan te sluiten bij de reeds bestaande lijst van EHBO-certificaten die geldt voor gastouders. Met deze persoonscertificaten heeft de GGD, als toezichthoudend orgaan, immers al sinds 2010 ervaring.NIKTA heeft hierin met 3 persoonscertificaten een stevig aandeel.

Op 21 augustus 2017 is het besluit in de Staatscourant bekend gemaakt (2017-0000132546):

“...in verband met de aanwijzing van geregistreerde certificaten voor de kinderopvang inzake het met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen omvat...."

Onder andere de volgende certificaten zijn aangewezen:

  • een geregistreerd certificaat Acute Zorg bij kinderen van NIKTA;
  • een geregistreerd certificaat Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving van NIKTA;
  • een geregistreerd certificaat Eerste hulpverlener van NIKTA. (zoals die van MFA®Europe)

Het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk treedt, als bijlage bij de Regeling Wet kinderopvang, voor wat betreft de eis van kinder-EHBO, per 1 januari 2018 in werking. Kinderdagverblijven zijn nu al bezig om hun medewerkers te laten opleiden, zodat zij per 1 januari aantoonbaar (persoonscertificaten) aan deze wettelijke eis voldoen.
Alleen geregistreerde certificaten voldoen.

Voor meer informatie over de nieuwe wetgeving kunt u contact opnemen met info@mfaeurope of NIKTA.

Bron: Nikta